Kauniaisten musiikkiopisto
Kauniaisten musiikkiopisto
Valmukuja 3, 02700 Kauniainen
Kanslia klo 10-16
puh. +358-(0)9-5404 440, fax +358-(0)9-5404 4444
kanslia@kaumo.fi, etunimi.sukunimi@kaumo.fi

Etusivu Tapahtumat Opetus Henkilökunta Hallinto Arkisto

LUKUKAUSIMAKSUT - TERMINSAVGIFTER

 
Hinnat ovat per lukukausi. Lukukausimaksu laskutetaan syksyllä ja keväällä.
Priserna är per termin. Terminsavgiften debiteras på hösten och våren
 
VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS - MUSIKFOSTRAN PÅ FÖRSTADIET
(ryhmäopetusta / gruppundervisning)
 
Kantelemuskari / Musiklek med kantele                   150 
Nokkahuilumuskari                                               150
Muut musiikkileikkiryhmät, Bailamama /
Övriga musiklekgrupper, Bailmama                         140
 
 
MUSIIKIN PERUSTASO JA MUSIIKKIOPISTOTASO -
MUSIKENS GRUNDNIVÅ OCH MUSIKINSTITUTNIVÅ
 
Pääaine / Huvudämne                                             335
Sivuaine / Biämne                                                  
225
 
YLEINEN OSASTO - ALLMÄN AVDELNING
 
Pääaine / Huvudämne (30 min x 15 kertaa/gånger)                            450
Yhteismusisointi / Ensemblespel (ilman pääainetta / utan huvudämne)  130
Aikuiskuorotoiminta / Körverksamhet för vuxna                                 130
Cow Mallets, lyömäsoitinkurssi vanhemmille( 6 x 60 min ja 2 x 45 min) /
Cow Mallets, undervisn. i slaginstrument för föräldrar
(6 x 60 min och 2 x 45 min)                                                              160
Harmonikkaryhmä vanhemmille (5 x 90min) /
Undervisning i dragspel för föräldrar                                                  160
Aikuisoppijalinja/ Linjen för vuxenstuderande
30 min x 5 op.kertaa                                                                          285 
30 min x 8 op.kertaa                                                                         450
30 min. x 12 op.kertaa                                                                       670
 
ILTAPÄIVÄOPETUS KOULUILLA – EFTERMIDDAGSUNDERVISNING I SKOLORNA
(ryhmäopetusta / gruppundervisning)
                                                                                                                        
Vaskipuhallinryhmät PasuunaPuhku ja BarskaPuhku                       195 (sis.soitinlaina)
Kanteleklubi / Kanteleklubb                                                             195 (sis.soitinlaina)
Pop/jazz – sångundervisning: för utomstående elev                       125
                                           för elev med huvudämne                       80
MuVis – musiikki-ja kuvataideopetus / musik – och bildkonstundervisning
(undervisning på finska och svenska)                                             175                                                                                                                     
Musiikkiteatterikerho                                                                      195
                     
MUUT MAKSUT - ÖVRIGA AVGIFTER 
 
Sisäänkirjoittautumismaksu / Inskrivningsavgift                  
 
10
Ulkopaikkakuntalainen, pääaine / Icke ortsbo, huvudämne
50
Ulkopaikkakuntalainen, ryhmät / Icke ortsbo, grupper
  5
Soitinlaina / Instrumenthyra
50
Ulkopuolisen oppilaan tutkintomaksu / Examensavgift för utomstående elever      
Musiikin perusteet, ulkopuolinen oppilas / Musikens grunder, utomstående elev     
 
 
170
 
75
SISARALENNUS - SYSKONRABATT
 
Sisaralennus tehdään seuraavasti: 5% kahden lapsen, 10% kolmen tai useamman lapsen
yhteenlasketusta lukukausimaksusta. Alennus ei koske lisämaksuja. Alennusta ei myönnetä yleisen osaston oppilaille.
 
Syskonrabatt ges enligt följande: två barn 5%, tre eller flera barn 10% av den totala terminsavgiften. Rabatten gäller inte tilläggsavgifter. Rabatt ges ej till elever vid den allmänna avdelningen.
 
LUKUKAUSIMAKSU - TERMINSAVGIFT
 
Lukukausimaksu laskutetaan syksyllä syys-lokakuussa ja keväällä tammi-helmikuussa. Maksumuistutuksista perimme huomautuskulun. Mahdolliset lisämaksuhuomautukset ja maksamattomat laskut siirtyvät perintätoimiston hoidettaviksi. 
 
Terminsavgiften debiteras på hösten under september-oktober och på våren under januari-februari. För betalningspåminnelser uppbär vi påminnelseavgift. Eventuella tilläggspåminnelser och obetalda fakturor sköts via indrivningsbyrå. 
 
SAIRAUDEN SATTUESSA – OM ELEVEN INSJUKNAR
 
Oppilaan sairastuessa opettaja ei ole velvollinen korvaamaan tuntia. Jos opettaja sairastuu, pyritään saamaan sijainen, mutta aina se ei ole mahdollista lyhyellä varoitusajalla. Tällöin tunti jää pääsääntöisesti korvaamatta. Mikäli oppitunteja peruuntuu opettajan sairauden takia enemmän kuin kolme kertaa lukukaudessa, hyvitetään peruuntuneet tunnit lukukausimaksuissa.
 
En lektion som inte blir hållen på grund av elevens frånvaro, kompenseras inte. Om läraren är tvungen att inhibera lektioner på grund av sjukfrånvaro, kan det vara mycket svårt att få en vikarie på kort varsel. I regel ersätts då inte lektionen. Om antalet lektioner på grund av lärarens frånvaro överstiger 3 per temin, beviljas avdrag från terminsavgiften.
 
OPINTOJEN KESKEYTTÄMINEN – STUDIEAVBROTT
 
Mikäli oppilas ei ole ilmoittanut lukukauden alkaessa toisen oppitunnin jälkeen lopettavansa, laskutetaan koko lukukausi. Lääkärintodistuksella todettavan sairauden
( kolme kertaa omavastuu) tai paikkakunnalta muuton takia opintonsa kesken lukukauden lopettava oppilas voi saada alennusta lukukausimaksusta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti kanslia@kaumo.fi
 
Om en elev vid terminsstarten (efter två lektioner) avbryter sina studier utan anmälning, bör eleven erlägga full terminsavgift. Avdrag från terminsavgiften kan beviljas om eleven avbryter sina studier pga sjukdom. Vid sjukdomsfall ska läkarintyg uppvisas och en självrisk på tre lektioner tillämpas. Avdrag kan också beviljas pga flyttning till annan ort. Meddelandet ska göras skriftligt till kansliet kanslia@kaumo.fi
 
OPPILASPAIKAN VARAUSMAKSU – ELEVPLATSENS BOKNINSGSAVGIFT
 
Jatkopaikka seuraavalle lukuvuodelle varmistetaan maksamalla oppilaspaikkavarausmaksu 50 € jatkamisilmoituksen yhteydessä. Varausmaksu hyvitetään seuraavan syksyn lukukausimaksun yhteydessä. Varausmaksu ei koske muskaria.
 
Genom att betala bokningsavgiften på 50 € vid anmälning av fortsatta studier, försäkrar man sig om studieplats för nästa studieår. Bokningsavgiften gottgörs i samband med faktureringen av terminsavgiften för därpå följande höst. Bokningsavgiften gäller inte musiklek. 
 
VAPAAOPPILASPAIKKA - FRIELEVSPLATS
 
Pääaineen oppilas (Ei Yleisen osaston) voi anoa vapaaoppilaspaikkaa opiskeltuaan musiikkiopistossa vähintään vuoden. Kirjallinen hakemus liitteineen tulee toimittaa kansliaan 15.9 mennessä. Lisätietoja kansliasta.
 
En elev med studier i huvudämne (inte på Allmänna avdelningen) kan efter minst ett års studier vid musikinstitutet anhålla om frielevsplats. Den s kriftliga anhållan med bilagor bör vara framme i kansliet s enast 15.9. Tilläggsuppgifter fås från kansliet.
 
Pidätämme oikeudet muutoksiin. / Vi bibehåller oss rätten till ändringar.