Gestaltning av musik:

Musiikin perusteiden sisältökuvaukset

 kategoriassa Gestaltning av musik

PERUSOPINTOJEN MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Kauniaisten musiikkiopiston uuden opetussuunnitelman mukaisesti musiikin hahmotusaineiden (muhan) opetus perusopinnoissa jakautuu kolmeen tasoon: muha 1, muha 2 ja muha 3 sekä yleinen musiikkitieto –opinto (YMT). Lisäksi soitonopintojen alkuvaiheessa oppilas voi halutessaan osallistua myös musari-opintoihin, joissa käydään läpi musiikin rakenteiden perusteita.

Kunkin opintokokonaisuuden suorittaminen tapahtuu lähtökohtaisesti osallistumalla opetukseen 1-2 lukuvuoden ajan.

Oppilas osallistuu aktiivisesti oppituntien aikana tapahtuvaan työskentelyyn ja tekee annetut kotitehtävät. Tämän perusteella opettaja arvioi oppilaan valmiuksia siirtyä seuraavalle opintokokonaisuudelle. Mikäli oppilas ei ole voinut osallistua oppitunneille, voi oppilas osoittaa osaamistaan myös suullisen/kirjallisen testin muodossa.

Musiikin hahmotusopinnot musiikkitaitotasolla 3 voidaan suorittaa myös muilla kokonaisuuksilla:

– Muha 3 voidaan korvata vaatimustasoa vastaavalla projektilla (esim. sävellys / sovitus), mikäli se tukee oppilaan kehitystä ja opintokokonaisuutta. Korvaavuuden arvioi aineen opettajat kulloinkin yksilöllisesti.

– Muha 3 voidaan myös suorittaa laulamalla, eli osallistumalla laulupajaan, jossa kerrataan aiemmin opittua sekä käydään läpi muita musiikin perusrakenteiden sisältöä. Pääpaino opetuksessa on kuitenkin laulamisessa sekä äänenmuodostuksessa. Opettajana toimii laulunopettaja.

 

Musari

Musari on teorian alkeisryhmä vasta-alkajille ja nuorille oppilaille. Ryhmässä opetellaan musiikin hahmotusaineita tekemisen kautta eli soitetaan, lauletaan ja liikutaan yhdessä.

Musari soveltuu 7-10-vuotiaille. Opettajana toimii musiikkileikkikoulunopettaja.

Muha 1

Lukuvuoden aikana opitaan musiikin perussanaston merkityksiä, rytmien ja notaation alkeita, sekä harjoitellaan kuulonvaraista musiikin hahmottamista. Muha 1 on suositeltavaa aloittaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 10 vuotta.   

Kirjallinen osio

– Kokonuotista pisteelliseen neljäsosanuottiin ja 16-osanuottiin

– Taukomerkinnät kokotauosta 1/8 -taukoon

– Nuottinimet oktaavialoineen (c – c3)

– Sävellajit kahteen etumerkkiin saakka (sis. peruskolmisoinnut ja reaalisointumerkinnät)

– Duuri- ja molliasteikkojen rakenteellinen ero ja niiden tunnistaminen

– Sointujen rakenteellinen ero (duuri, molli ja vähennetty)

– Intervallit (priimi-oktaavi)

– Transponointi G-avaimesta F-avaimeen (#/b)

– musiikin perussanasto merkityksineen

Kuunteluosio

– Rytmidiktaatti (lyhyitä ja helppoja)

– Melodiadiktaatti (lyhyitä ja helppoja)

– Intervallit sekstiin asti

– Kolmisointujen tunnistaminen (duuri, molli)

Suullinen osio

– Rytminluku (joko taputtaen tai lukien)

– Helppo laulu (laulu voidaan valita myös Kauniaisten musiikkiopiston ”laulupankista”)

Muha 2

Tällä kurssilla perehdytään tarkemmin musiikinteorian perusasioihin, mm duuri- ja mollisävellajit sekä rytmiikka. Tunneilla syvennetään niin suullista kuin kuulonvaraista musiikin hahmottamista mm. opetellaan kirjoittamaan korvakuulolta melodioita ja rytmejä nuottiviivastolle.

Kirjallinen osio

– Rytmit (synkooppi, daktyyli, vastadaktyyli sekä pisteellinen kahdeksasosanuotti ja 16-osanuotti, 1/8-trioli)

– Nuotit C-c4 + (8va)

– Sävellajit kolmeen etumerkkiin asti sekä duuriasteikot ja luonnollinen ja harmoninen molliasteikko

– Kantasoinnut (I-IV-V; reaalisointumerkinnät)

– Sointujen rakenteellinen ero (duuri, molli ja vähennetty, ylinouseva ja reaalisointumerkinnät)

– Transponointi G-avaimelta suureen oktaavialaan

– duuri, molli, vähennetty ja ylinouseva kolmisoinnut ja vastaavat reaalisointumerkinnät

Kuunteluosio

– Rytmidiktaatti

– Melodiadiktaatti (duurissa)

– Intervallit (puhtaat ja suuret)

– Sointukuuntelu (duuri, molli ja vähennetty, ylinouseva)

Suullinen osio

– Laulu (alakvartti). Tarpeen vaatiessa laulu voidaan valita myös Kauniaisten musiikkiopiston ”laulupankista”.

– Rytminluku

Muha 3

Muha 3 on perusopintojen päätöskurssi. Kurssin tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaan osaamista niin, että hän ymmärtää kokonaisvaltaisemmin musiikin eri osa-alueita ja saa valmiuksia kehittyä muusikkona.

Kirjallinen osio

Edellisen kurssin (muha 2) sisällön lisäksi

– 16-osatauko, pitkä synkooppi, yhdyskaarien ymmärtäminen

– Kaikki nuotit

– Sävellajit viiteen etumerkkiin saakka

– Mollityypit: luonnollinen, harmoninen ja melodinen

– Sointuasteet ja kolmisointukäännökset sekä dominanttiseptimisointu

– Sointuanalyysi

– Pienoismuodot

Kuunteluosio

– Intervallit (puhtaat, suuret ja pienet)

– Sointukuuntelu (duuri-, molli-, vähennetty-, ylinouseva- sekä dominanttiseptimisointu)

– Rytmidiktaatti

– Melodiadiktaatti (harmonisessa mollissa)

Suullinen osio

– Laulu (harmonisessa tai melodisessa mollissa). Tarpeen vaatiessa laulu voidaan valita myös Kauniaisten musiikkiopiston ”laulupankista”.

– Rytminluku

Laulupaja, eli vaihtoehto muha 3 suorittamiseen lauluopintoina

Uusi tapa suorittaa laulamalla musiikin hahmotusaineiden perustason viimein kurssi. Laulupajassa keskitytään yhdessä laulamiseen ja äänen muodotukseen sekä käydään läpi teorian peruselementtejä laulamisen kautta. Opettajan toimii laulunopettaja.

Yleinen musiikkitieto, eli musiikin historian kurssi

Yleisellä musiikkitiedolla tarkoitetaan musiikin yleissivistäviä tietoja. Kurssin aikana oppilas saa käsityksen länsimaisen taidemusiikin historian perusteista ja oppii tunnistamaan keskeisiä tyylisuuntia sekä niiden ilmiöitä. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden. Opintoja voidaan suorittaa myös tenttimällä.

– Opitaan tunnistamaan sekä määrittelemään kuulemansa taidemusiikin eri tyylisuunnat ja ilmiöt ja niiden historia.

– Tunnistetaan tavallisimmat soittimet erilaisine soittotapoineen

– Tutustutaan musiikkikulttuurin osa-alueisiin kuten konserttielämään käymällä konserteissa.

– Opitaan lukemaan partituuria sekä analysoimaan sävellysten perusmuotoja

– Kurssilla syvennytään joihinkin konsertteihin sekä säveltäjiin kirjoittaen.

– Opitaan perussanasto sekä käsitteistö.

SYVENTÄVIEN OPINTOJEN HAHMOTUSAINEET 

Alla olevista kursseista valitaan kolme kurssia. Huomioi, että kaikkia kursseja ei järjestetä jokaisena lukuvuotena. Voit myös itse esittää toiveesi kurssiaiheesta oman kiinnostuksesi mukaan.

Moduuliopinnot

Osa opinnoista voidaan suorittaa myös lyhytkestoisina kursseina eli ns. moduuliopintoina. Moduuliopintojen kautta voi vaikka yhden lukuvuoden aikana suorittaa kaikki vaadittavat kurssit. Moduuliopinnoissa esim. teorian, solfan ja harmonian kurssin sisältöjä jaetaan lyhyempiin jaksoihin, jolloin jaksoissa keskitytään tiettyihin osa-alueisiin. Näin opiskelijan ei tarvitse sitoutua koko lukuvuodeksi oppiaineeseen, vaan hän voi pilkkoa opintojaan useampaan lyhyempään jaksoon lukuvuoden aikana. Painopisteenä on itsenäinen työskentely ja kotona tehtävät harjoitteet sekä käytännönläheisyys oman musisoinnin kanssa. Kurssit, joita voit suorittaa moduuliopintoina, on merkitty M-kirjaimella.

Syventävissä opinnoissa opintojen kurssitarjonta ja valinnaisuus lisääntyvät.

Perinteisten musiikin hahmotusaineiden eli teoriaopintojen lisäksi oppilaalla on mahdollisuus suorittaa opintoja käytännön musisoinnin ja erilaisten projektien kautta. Lisäksi oppilaalle voidaan järjestää yksilöllisiä kursseja, jotka nivoutuvat yhteen syventävien opintojen lopputyön kanssa. Oppilas voi täten valita oman opintopakettinsa sisällön oman mielenkiintonsa sekä syventävien opintojen lopputyön perusteella. Oppilas ja opettaja suunnittelevat opinnot ja asettavat tavoitteet yhdessä. Tällaisia opintoja voivat olla esim.  sovittaminen, musiikkianalyysi oman soittimen tai yhtyeen ohjelmistosta, musiikkiteknologia, länsimäisen musiikin historia tai joku muu musiikkiopiston erityisprojekti tai työpaja. Näistä saat tarkempaa tietoa musiikin hahmotusaineiden opettajalta.

Alla on tarkempi sisältökuvaus kursseista.

Sovittaminen

Kurssilla opitaan sovittamisen perusperiaatteet. Lopputyönä oppilas laatii oman sovituksen haluamalleen kokoonpanolle esim. kuoro, bändi tai orkesteri. Koska kurssi vaatii myös itsenäistä työskentelyä kotona, suosittelemme että oppilas on ennen kurssin alkua opettajaan yhteydessä varmistaakseen sopivan notaatio- eli nuotinkirjoitusohjelman.

Musiikkianalyysi oma soittimen tai yhtyeen ohjelmistosta (M)

Oppilas tarkastelee oman soittimen musiikkiopistotasoisesta ohjelmistosta valittua teosta analyyttisesti. Vastaavasti oppilas voi myös valita teoksen oman yhtyeen, orkesterin tai kuoron ohjelmistosta. Teosta tutkitaan laajemmin, käydään läpi sävellyksen rakenteita, historiaa ja sävellyksen muita erityispiirteitä. Tavoitteena on oppilaan ymmärrys sävellyksen luonteesta sekä rakenteesta ja historiasta ja sekä miten se nivoutuu aikaisemmin opittuihin asioihin. Aiheesta tehdään kirjallinen lopputyö.

Populaarimusiikin historia

Populaarimusiikin historia pitää sisällään 50-luvulta asti keskeiset tyylisuunnat ja ilmiöt sekä ulkomailla että kotimaassa.  Kurssilla kuunnellaan paljon musiikkia ja opitaan populaarimusiikin kehityskaari pääpiirteittäin.

Notaatio- eli nuotinkirjoituskurssi tietokoneella ja/tai iPadilla

Kurssilla käytämme MuseScore ja Notion -nuotinkirjoitusohjelmia. Sivuamme myös Sibelius-nuotinkirjoitusohjelmaa.  Lopputyönä on oman soittimen tai valitun teoksen notaatiokirjoitus valitulla nuotinkirjoitusohjelmalla.

Musiikkivideon teko kuvauksesta editointiin

Kurssilla opitaan musiikkivideonteon perusteet ja sekä videoiden editointi omalla älypuhelimella. Huom. varmistathan, että puhelimessasi on tilaa vähintään. 128 Gt. Lopputyönä on oma musiikkivideon teko.

Musiikkiopiston erityisprojekti tai työpaja

Musiikkiopisto järjestää lukuvuosittain useita erityisprojekteja tai työpajoja. Tutustu tarjontaan yhdessä opettajasi kanssa. Työpaja tai projekti voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan tai osittain syventävien opintojen opintopakettiin. Lopputyönä on kirjallinen työ, sävellys, muu teos tai konsertti.

Länsimäisen musiikin historia

Kurssilla muodostetaan kokonaiskuva länsimäisen taidemusiikin historiasta sekä

opitaan tunnistamaan aikakaudet ja niiden keskeiset piirteet. Oppilas oppii tunnistamaan säveltäjiä ja sävellyksiä sekä erittelemään tyylipiirteet ja rakenteet. Kurssin aikana oppilaat oppivat analysoimaan keskeisiä muotoja kuuntelemalla ja partituuria lukemalla.  

Solfa I (M)

Solfa-kurssilla opitaan analysoimaan muotoja ja sointuja sekä intervalleja. Kurssilla harjaannutaan kuulonvaraiseen melodiaan ja rytmiikan hahmottamiseen kirjoittaen ja laulaen.

– Sekstoli ja pitkä trioli (harkinnan mukaan teorian sisältöä mukaileva)

– Sointujen kuuntelu (opettajan soittamana laulun soinnut I-IV-I6/4V)

– Tutustutaan 6/8-tahtilajiin

– Sointu- ja muotoanalyysi

– Intervallien kuuntelu

Tentti:

– Sointukuuntelu (duuri-, molli-, vähennetty-, ylinouseva- sekä dominanttiseptimisoinnut ja niiden käännökset harmonisina)

– Intervallien kuuntelu (kaikki intervallit 1-9 laatuineen

– Melodiadiktaatti (melodisessa mollissa ja helppoja muunnesäveliä harkinnan mukaan)

– Rytmidiktaatti (mm. neljäsosa triolirytmi sekä 32-osanuotteja)

Teoria I (M)

Kurssilla vahvistetaan nuotinlukutaitoa ja teoreettisia käsitteitä. Oppilas harjoittelee luokittelemaan ja ryhmittelemään musiikillista tietoa sekä jäsentämään rakenteita sekä harjaantuu analysoimaan sointuja.

– Välistäminen

– Rytmituntemusta laajennetaan (sekstoli ja kvintoli sekä tutustuminen septoliin ja duoliin)

– Nelisointujen käännökset

– Maantieteelliset soinnut (mm. napolilainen sointu)

– Sointu-/rytmianalyysi

– Pienoismuodot

Tentti:

– Teoreettisten käsitteiden tunteminen ja tunnistaminen

– Sointuanalyysi

Harmonia I (M)

Kurssilla opitaan kenraalibasson sekä äänenkuljetuksen perusperiaatteet sekä ymmärretään, miten harmonia musiikissa muodostuu.