Ajankohtaista:

Rajoitettu lähiopetus 1.2. alkaen / Begränsad närundervisning fr.o.m 1.2.

 kategoriassa Ajankohtaista

Kauniaisten musiikkiopisto siirtyy 1.2.2021 lähtien rajoitetusti lähiopetukseen. Tärkein tehtävämme on nyt taata turvallinen opetus musiikkiopistomme oppilaille. Alla on lueteltuna ohjeita opistomme oppilaille perheineen.

Maanantaina 1.2. alkaa lähiopetus alle 20-vuotiaiden osalta, eli oppilaat jotka ovat syntyneet 2001 tai sen jälkeen. Vanhempien oppilaiden osalta opetus jatkuu etäopetuksena.

Mikäli oppilas haluaa jatkaa etäopetuksessa, sovitaan siitä etukäteen siten, että huoltaja ilmoittaa siitä sekä kansliaan että omalle soitonopettajalle.

Kaikki muu muskariopetus, paitsi perhemuskarit (alle 3-vuotiaiden ryhmä, jossa vanhemmat ovat mukana), siirtyy myös lähiopetukseen.  Näistä opetusjärjestelyistä perheet saavat tarkemmat ohjeet sähköpostitse muskariopettajalta.

Turvallisuusohjeet:

– Mikäli oppilaalla on vähäisiäkin flunssan oireita, niin oppitunnille ei voi osallistua. Yksilöopetustunti voidaan tällöin järjestää etänä. Sama koskee myös opettajaa. Jos opettajalla on oireita, niin opetus järjestetään etänä.

– Mikäli perheessä on koronalle altistuneita, eli muitakin kuin oppilas, oppitunnille ei pidä osallistua. Tällöin yksilötunti järjestetään etänä.

– Kädet pestään saippualla yhdessä opettajan kanssa ennen oppitunnin alkua.

– Aulassa on erikseen käsidesilaite, jota voi myös käyttää.

– Annettujen turvaohjeistusten mukaan 12-vuotiaat (6.luokkalaiset) ja sitä vanhemmat oppilaat käyttävät maskia oppitunnin aikana. Oppilaalla tulisi olla oma maski, mutta tarvittaessa näitä löytyy myös opettajalta.

– Opettajat käyttävät turvamaskia.

– Turvallisuusvälejä noudatetaan.

– Vanhemmat eivät voi odottaa musiikkiopiston tiloissa.

– Alle kouluikäisten oppilaiden kohdalla mikäli on tarpeellista, voi vanhempi toimia oppilaan saattajana (muskarilaisten osalta tästä erillinen ohjeistus muskariopettajalta).

– Valitettavasti konsertteja tai muita isompia tapahtumia ei voida toistaiseksi järjestää.

*****

Grankulla musikinstitut övergår 1.2.2021 till begränsad närundervisning. Vår viktigaste uppgift är nu att garantera en trygg undervisning för våra elever. Nedan finns våra instruktioner till elever och familjer.

Vi inleder närundervisning måndagen 1.2 för alla under 20 år, dvs elever som är födda 2001 eller senare. För elever som är äldre än det fortsätter undervisningen som distansundervisning.

Ifall eleven vill fortsätta med distansundervisning, bör vårdnadshavaren meddela både kansliet och läraren.

Musiklekundervisningen, förutom familjemusiklekis (barn under 3 år tillsammans med förälder), återgår också till närundervisning. Musiklekläraren skickar e-post med noggrannare instruktioner till de familjer som det gäller.

Säkerhetsföreskrifter:

– Ifall eleven har minsta symptom på influensa deltar hen inte i lektionen. Den solistiska undervisningen kan i så fall ordnas på distans. Samma gäller läraren. Ifall läraren har symptom, ordnas undervisningen på distans.

– Ifall nån annan i familjen blivit utsatt för corona, ska eleven inte delta i lektionen. I detta fall ordnas den solistiska undervisningen på distans.

– Tvätta händerna med tvål tillsammans med läraren innan lektionen.

– I väntrummet finns handdesinfektionsmedel, som också kan användas.

– Enligt givna säkerhetsföreskrifter bör 12-åringar (sjätteklassister) och äldre använda munskydd under lektionen. Eleven bör ha eget munskydd med sig, vid behov fås munskydd också av läraren.

– Lärarna använder munskydd.

– Vi håller säkerhetsavstånd.

– Föräldrar får tyvärr inte vänta i musikinstitutets utrymmen.

– Vid behov kan föräldern ledsaga elev som är under skolåldern. Musiklekeleverna får närmare direktiv av musiklekläraren.

– Tyvärr kan vi inte tills vidare ordna konserter eller andra evenemang.